• Standaard header

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Movado Sports, Movado’s FitClub, Movado 247 en MovadoSportsOnline (hierna te noemen: Movado Sports) met particulieren (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf), alsmede met werkgevers (rechtspersonen en natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die strekken tot de terbeschikkingstelling van de sportvoorzieningen van Movado Sports aan hetzij eerstgenoemde natuurlijke personen, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van de rechtspersonen 
en laatstgenoemde natuurlijke personen). 

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over u als lid, wordt mede gedoeld op werkgevers van wie werknemers dan wel hulppersonen gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Movado Sports. 

Artikel 1a. Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met de looptijd en einddatum van uw lidmaatschap vanaf de startdatum, afhankelijk van het door u gekozen lidmaatschap. 
Indien u uw lidmaatschap niet minimaal 28 dagen voor de vervaldatum opzegt middels het opzegformulier dat op de club aan de balie kan worden ingevuld en ondertekend, wordt uw lidmaatschap automatisch voor onbepaalde tijd verlengd en wordt dan tevens per 4 weken opzegbaar met een opzegtermijn van 28 dagen (gelijk aan uw 4-wekelijkse betaaltermijn). 
Opzeggen kan uitsluitend met het opzegformulier en niet telefonisch, per email of andere (social)media. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. 

Artikel 1b. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk op medische gronden en in overleg met de directie van Movado Sports of bij verhuizing buiten een straal van 15 km van de vestiging van Movado Sports waar je ingeschreven staat, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente. 

Artikel 1c. Lidmaatschapswisseling mag plaatsvinden vanaf 12 weken na inschrijfdatum op voorwaarde dat de looptijd van het nieuwe lidmaatschap minimaal gelijk is aan het huidige lidmaatschap en er geen sprake is van betalingsachterstand. 

Artikel 2. Het lidmaatschapsgeld dient u 4 wekelijks bij vooruitbetaling te voldoen. 
Uw facturen, kunt u online raadplegen door in te loggen via https:// www.movadosports.nl/inloggen/, of via de mobiele app. 
De betalingen zullen worden voldaan middels de door u bij inschrijving afgegeven machtiging voor automatische incasso. 

Artikel 3. Wanneer u langer dan 84 dagen (= drie 4-wekelijkse termijnen) in gebreke blijft met uw betalingen worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Movado Sports te voldoen. 
Indien betaling uitblijft en Movado Sports over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. 

Artikel 4. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschapsgeld. 
In geval van een langdurige blessure of letsel kan in overleg met, en met toestemming van de directie van Movado Sports het lidmaatschap tijdelijk opgeschort worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk of vakantie). Het opschorten kan nooit met terugwerkende kracht. 
De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt bij opschorting verlengd met de duur van de tijdelijke opschorting (maximaal 24 weken). 
Een opschorting kan maximaal 24 weken en kost eenmalig € 10,-. 

Artikel 5. Movado Sports is bevoegd om een maal per kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is Movado Sports gerechtigd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. 
Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. 
Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden. 

Artikel 6. Uw toegang tot, en het gebruik van, de voorzieningen van Movado Sports is afhankelijk van het gekozen lidmaatschap. 
Een Toegangstag of polsbandje wordt door het lid aangekocht. Dit betreft een eenmalig aankoopbedrag, dus het is geen borg.  

Artikel 7. Te allen tijde gelden de huisregels van Movado Sports. 
Deze zijn op de club inzichtelijk (op de balie of elders gepubliceerd) en zijn tevens te vinden op de website. 
Ieder lid verplicht zich de huisregels in acht te nemen. 
Movado Sports is gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwingen bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van Movado Sports in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. 
De betalingsverplichting voor het lid blijft hierbij bestaan tot aan de eerstvolgende vervaldatum van het lidmaatschap.

Artikel 8. Movado Sports is bevoegd de lestijden en de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, interne opleidingsdagen, bij werkzaamheden aan inventaris of gebouwen, of door van buitenaf opgelegde (overheids)maatregelen. 
Gedurende de zomerperiode kan er mogelijk een aangepast zomerrooster van kracht zijn. 

Artikel 9. Als lid van Movado Sports erkent u dat er nu en dan foto- en video-opnamen gemaakt kunnen worden binnen en buiten de club. 
Deze opnamen kunnen door Movado Sports gebruikt worden voor publicatie in media. Voor uw toestemming tot publicatie of gebruik voor reclamedoeleinden van foto-en video-opnamen zullen wij een Toestemmingsverklaring voor akkoord en ondertekening aan u voorleggen. 

Artikel 10. Als lid van Movado Sports erkent u dat er om veiligheidsredenen 24 uur per dag video opnamen gemaakt kunnen worden binnen de club middels beveiligingscamera’s van een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. 

Artikel 11. Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Movado Sports geschiedt voor eigen risico. 
Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. 
Movado Sports is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen in of rondom de club en eigendommen die in een kluis worden bewaard. 
Als het lid schade aan de club of haar apparatuur veroorzaakt, is hij/zij aansprakelijk voor de reparatie- of vervangingskosten hiervan. 

Artikel 12. Als lid erkent u kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de Privacyverklaring van Movado Sports. 
Deze is te vinden op https://www.movadosports.nl/algemeen/privacyverklaring/ 

Artikel 13. Alle leden van Movado Sports moeten minimaal 15 jaar oud zijn. 
Voor minderjarigen tussen de 15 en 18 jaar geldt het volgende: 
                    1. zij hebben alleen toegang tot de club tijdens uren dat er personele bezetting is in de club (zie hier voor www.movadosports.nl) 
                    2. op de lidmaatschapsovereenkomst moet getekend zijn door een ouder of voogd; 
                    3. een voldoende gekwalificeerde trainer moet een beoordeling maken en daarna een trainingsprogramma opstellen voordat wordt begonnen met de training 

Artikel 14. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 
Indien een bepaling uit het lidmaatschap en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. 

Hieronder volgen de Aanvullende Voorwaarden met betrekking tot onze 24/7 toegankelijke clubs: 

Artikel 15. Aan het lid wordt € 30,- in rekening gebracht indien zijn/haar Toegangstag is beschadigd of kwijtgeraakt en om die reden vervangen dient te worden. 

Artikel 16. Alleen tijdens uren dat er personele bezetting is in de club kan een lid aanspraak maken op begeleiding door een trainer, mits in overeenstemming met Movado Sports dit anders is overeengekomen. 

Artikel 17. Alleen het lid heeft toegang tot de club, tenzij dit anders staat vermeld in de lidmaatschapsovereenkomst. 
Het is alleen toegestaan een niet-lid mee naar de club te nemen als dit van tevoren met de directie van Movado Sports is overlegd en akkoord bevonden. 

Overtreding van Artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden heeft tot gevolg dat het lid verantwoordelijk en aansprakelijk is voor enige verwonding of verlies veroorzaakt door het niet-lid. 
Daarnaast zal het lid automatisch verplicht gesteld worden een lidmaatschap af te sluiten voor het niet-lid. 
De kosten hiervoor worden bij het lid in rekening gebracht en de verschuldigde bedragen worden van zijn/haar IBAN geïncasseerd. 

Artikel 18. Pas wanneer conform Artikel 17 de betaling heeft plaatsgevonden, heeft het niet-lid recht op toegang tot de club. 
Indien het niet-lid gebruik wenst te maken van het lidmaatschap, dient hij/zij de club ook daadwerkelijk te bezoeken, waarbij hij/zij zich net als andere leden dient te houden aan de verplichtingen krachtens de lidmaatschapsovereenkomst, Huisregels en de Algemene Voorwaarden.

Artikel 19. Movado Sports behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van het lid dat een niet-lid meeneemt naar de club te beëindigen, waarbij de betalingsverplichting voor het lid blijft bestaan tot aan de eerstvolgende vervaldatum van het lidmaatschap. 

Artikel 20. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het lid om gebruik te maken van apparatuur die een eventuele medische aandoening kan doen verergeren. 
Het lid verklaart aan de club, Movado Sports en haar eigenaren, werknemers, en vertegenwoordigers geen fysieke of medische aandoening of een andere handicap of aandoening te hebben die kan worden beïnvloed of verergerd door het gebruik van de club en haar faciliteiten, of die door het gebruik van de club en haar faciliteiten kan leiden tot ziekte, verwonding of de dood. 
Indien het lid bij aanvang van de lidmaatschapsovereenkomst of daarna gezondheids- en/of medische klachten heeft, dient het lid deze met zijn/ haar dokter te bespreken voordat gebruik gemaakt kan worden van de club en haar apparatuur. 
Het lid erkent dat Movado Sports hem/haar geen medisch advies heeft verstrekt voorafgaand aan het gebruik van de apparatuur en dat Movado Sports het lid ook geen medisch advies kan verstrekken na het gebruik van de apparatuur. 

Artikel 21. Movado Sports houdt zich het recht voor het lidmaatschap van het lid te beperken, op te schorten of te beëindigen als Movado Sports redelijkerwijs vermoedt dat het lid ongeschikt is voor het dag en nacht gebruik maken van de club. 
Als het lidmaatschap om deze reden wordt beperkt of opgeschort wordt het niet hervat totdat het lid aan Movado Sports middels een medisch certificaat heeft laten zien dat hij/zij geschikt is voor het gebruik maken van de club. 

Artikel 22. In de club is een vaste calamiteiten noodknop aanwezig waarmee direct hulpdiensten kunnen worden opgeroepen, zonder tussenkomst van derden. 
Deze knop mag uitsluitend bij calamiteiten en levensbedreigende situaties gebruikt worden. 
Verder zijn er ook mobiele (medische) noodknoppen (aan een key cord) aanwezig. 
Een lid is verplicht een van deze knoppen bij zich te dragen wanneer hij/zij alleen in het pand aanwezig is, om optimale veiligheid te garanderen. 
Een lid dat de calamiteitenknop of een van de mobiele noodknoppen bedient zonder dat er sprake is van een hiervoor genoemde noodsituatie zal een boete van € 350,- in rekening worden gebracht. 
Een lid dat een mobiele noodknop ontvreemdt of meeneemt buiten het pand zonder dat er sprake is van een hiervoor genoemde noodsituatie zal eveneens een boete van € 350,- in rekening worden gebracht. 

Artikel 23. Indien er een intercom bij de buitendeur aanwezig is, kan deze gebruikt worden wanneer na het scannen van de toegangstag de deur niet opengaat. 
Er kan dan gecommuniceerd worden met een van onze Movado Sports medewerkers die de deur op afstand kunnen openen. 
De camera van de intercom kan ter beveiliging ook video-opnames maken wanneer de intercom bediend wordt. 

Het in strijd handelen met deze Algemene Voorwaarden kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld en met betalingsverplichting tot de eerstvolgende vervaldatum van uw lidmaatschapsovereenkomst. 

Nieuws

 • Nieuwe Vestiging in Bathmen is open

  Sinds 11 april 2022 is onze nieuwe vestiging in Bathmen open! Movado&...

  Lees meer
 • LesMills groepslessen!

  Nu LesMills groepslessen in Holten en Goor!! LIVE én VIRTUEEL ...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Groepslessen

  Groepslessen

  Start met de Gratis Proefweek en ervaar de leukste groepslessen van Goor en Holten.

  Ga naar groepslessen
 • Virtuele groepslessen

  Virtuele groepslessen

  Altijd een groepsles, wanneer jij dat wilt!

  Ga naar Groepslessen
 • eGYM

  eGYM

  In 2 x 30 minuten per week, fit met de slimme combinatie van 8 volautomatische eGYM toestellen.

  Meer info
 • Persoonlijk FitPlan

  Persoonlijk FitPlan

  Mis je de motivatie en houvast om je doel te bereiken? Met het Persoonlijk FitPlan word jij optimaal gecoached!

  Meer info