• Standaard header

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Movado Sports met particulieren (natuurlijke personen 
die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf), alsmede met werkgevers (rechtspersonen en natuurlijke personen 
die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die strekken tot de terbeschikkingstelling van de sportvoorzieningen 
van Movado Sports aan hetzij eerstgenoemde natuurlijke personen, hetzij werknemers dan wel hulppersonen 
en hun aanverwanten van de rechtspersonen en laatstgenoemde natuurlijke personen). 

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over u als lid, wordt mede gedoeld op werkgevers van wie werknemers dan wel 
hulppersonen gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Movado Sports.

Artikel 1a. Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met de looptijd en einddatum van uw lidmaatschap vanaf de startdatum, afhankelijk van 
het door u gekozen lidmaatschap. Indien u uw lidmaatschap niet 28 dagen voor de vervaldatum opzegt middels het opzegformulier dat op de
club aan de balie kan worden afgehaald en ondertekend, wordt uw lidmaatschap automatisch voor onbepaalde tijd verlengd en wordt dan tevens per 4 weken 
opzegbaar met een opzegtermijn van 28 dagen (gelijk aan uw 4-wekelijkse betaaltermijn). Opzeggen kan uitsluitend met het opzegformulier en niet telefonisch,
per email of andere (social)media. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Artikel 1b. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een doktersverklaring of bij verhuizing 
buiten een straal van 15 km van Movado Sports, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

Artikel 1c. Lidmaatschapswisseling mag plaatsvinden vanaf 12 weken na inschrijfdatum op voorwaarde dat de looptijd van het nieuwe lidmaatschap minimaal 
gelijk is aan het huidige lidmaatschap en er geen sprake is van betalingsachterstand.

Artikel 2. Het lidmaatschapsgeld dient u 4 wekelijks bij vooruitbetaling te voldoen. Uw 4 wekelijkse facturen, kunt u online raadplegen door in te loggen
op https://start.mylogifit.com/#movado, of via de mobiele app. 

Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na 
opeisbaarheid aan Movado Sports te voldoen. Indien Movado Sports over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke 
incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. 

Artikel 3. Wanneer een automatische afschrijving voor de 2de keer wordt gestorneerd zal Movado Sports een bedrag van € 2,50 aan administratiekosten in rekening 
brengen per te incasseren factuur, en zal het bedrag een week later nogmaals ter incasso aan de bank worden aangeboden. Bij een 3de stornering zal de factuur 
nogmaals met een bedrag van € 5,-  worden verhoogd. Na een 4de stornering zal het te incasseren bedrag aan een incasssobureau worden overgedragen.

Artikel 4. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschapsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan in overleg met, en met 
toestemming van, Movado Sports het lidmaatschap tijdelijk opgeschort worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk of vakantie) en is alleen mogelijk na het 
overleggen van een doktersverklaring. Het opschorten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd 
met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 24 weken. Gedurende de opschortperiode zal er een financiële verplichting (opschortkosten)  van € 5,-
per betalingstermijn blijven gelden. 

Artikel 5. Movado Sports is bevoegd om een maal per kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is Movado Sports gerechtigd wijzigingen in
de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen 
en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6. Uw toegang tot, en het gebruik van, de voorzieningen van Movado Sports is afhankelijk van het gekozen lidmaatschap.

Artikel 7. Te allen tijde gelden de huisregels van Movado Sports. Deze zijn te vinden op de website en in de sportschool. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. 
Movado Sports is gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwingen bij herhaling niet aan de huisregels 
houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van Movado Sports in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. 

Artikel 8. Movado Sports is bevoegd de lestijden en de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk te sluiten 
tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, interne opleidingsdagen en bij werkzaamheden aan inventaris of gebouwen. Gedurende de zomerperiode kan een 
aangepast zomerrooster van kracht zijn.

Artikel 9. Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Movado Sports geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan 
ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Artikel 10. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het lidmaatschap en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, 
tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Het in strijd handelen met deze Algemene Voorwaarden kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.
(Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 15 mei 2017)

Nieuws

 • Begin de Lente Fit en Slank bij Movado Sports

  Begin de Lente Gezond bij Movado Sports en wordt fit bij één va...

  Lees meer
 • TV opnames RTL4 Lifestyle Experience bij Movado in Goor!

  VRIJDAG 16 FEBRUARI; TV OPNAMES VAN RTL4 BIJ MOVADO SPORTS IN GOOR!  Wi...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Groepslessen

  Groepslessen

  Start met de Gratis Proefweek en ervaar de leukste groepslessen van Goor en Holten.

  Ga naar groepslessen
 • Lesrooster

  Lesrooster

  Alle lestijden in één overzicht. Reserveer direct jouw plek!

  Meer info
 • Beweegmenu

  Beweegmenu

  Het BeweegMenu van Movado Sports, biedt je een uitgebreide ‘menukaart’ van activiteiten.

  Meer info
 • SuccesPlan

  SuccesPlan

  Mis je de motivatie en houvast om je doel te bereiken? Met het SuccesPlan word jij optimaal gecoached!

  Meer info
 • Petra - 53 jr.

  "Maar nu met E Gym , wil ik elke dag wel 2 rondjes trainen."

  Petra - 53 jr.
 • Lauri - 22 jr.

  "Een van de voordelen is dan ook dat mijn houding tijdens het trainen in de eGym-Cirkel altijd goed is en ik blessures voorkom."

  Lauri - 22 jr.
 • Jan - 53 jr.

  "Na 6 keer bij de eGYM te zijn geweest moest ik opnieuw een krachttest uitvoeren. Direct was er al een verbetering zichtbaar."

  Jan - 53 jr.